Obchodní podmínky

všeobecné obchodní podmínky pro e-shopy

Tyto všeobecné obchodní podmínky ("Podmínky") upravují práva a povinnosti Vás, jako kupujících a Nás jako prodávajícího, resp. obchodníka v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím komunikace na dálku, konkrétně prostřednictvím E-shopu na webových stránkách Superstrava.cz

Veškeré informace o zpracovávání Vašich osobních údajů jsou obsaženy v zásadách zpracovávání osobních údajů, které naleznete zde.

Jak jistě víte, tak komunikujeme primárně na dálku. Proto i pro naši Smlouvu platí, že jsou použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují, abychom se spolu dohodli bez současné fyzické přítomnosti Nás a Vás.

Pokud některá část Podmínek odporuje tomu, co jsme si společně schválili v rámci procesu Vaší Objednávky na Našem E-shopu, bude mít tato konkrétní dohoda přednost před těmito Podmínkami.

 1. některé definice

o Digitálním plněním je vše, co můžete nakoupit na E-shopu prostřednictvím uzavření Smlouvy na poskytnutí digitálního plnění a současně sestává z údajů vytvořených a dodaných v digitální formě nebo digitální služba, která Vám umožňuje vytvářet, zpracovávat, uchovávat údaje v digitální formě nebo přistupovat k takovým údajům.

o Cena je finanční částka, kterou budete hradit za Zboží;

o Cena za dopravu je finanční částka, kterou budete hradit za doručení Zboží, a to včetně ceny za jeho zabalení, dopravu, poštovné nebo jiné poplatky;

o Celková cena je součet Ceny a Ceny za dopravu, případných dalších nákladů a poplatků, pokud tyto nebylo možné určit předem;

o DPH je daň z přidané hodnoty podle platných právních předpisů;

o E-shop je internetový obchod provozovaný námi na adrese superstrava.cz, na kterém bude probíhat nákup Zboží;

o Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na Celkovou cenu;

o My jsme společnost Superstrava Online s. r. o., se sídlem Karpatské náměstí 7770/10A 831 06 Bratislava - městská část Rača, IČO: 55163289, DIČ: SK2121897536, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I, oddíl: Sro, vložka č.j. 166745/B, e-mail info@superstrava.cz telefonní číslo 0940 643 179, právními předpisy označovaná jako prodávající a/nebo obchodník; Pro vyloučení pochybností nejsme provozovateli online trhu, a tudíž nejsme osoby, které provozují a poskytují Spotřebitelům online trh, a to ani prostřednictvím třetí osoby, a tudíž nevztahují se na nás zvláštní informační povinnosti podle § 16 a § 17 Zákona o ochraně spotřebitele .

o Objednávka je Váš neodvolatelný návrh na uzavření Smlouvy o koupi Zboží s Námi;

o Podnikatel je osoba zapsaná v Obchodním rejstříku, podniká na základě živnostenského oprávnění, podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů nebo osoba, která provádí zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

o Spotřebitel je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci předmětu své obchodní činnosti nebo jiné podnikatelské činnosti.

o Spotřebitelská kupní smlouva je kupní smlouva uzavřená mezi obchodníkem jako prodávajícím a Spotřebitelem jako kupujícím, je-li předmětem koupě jakákoli movitá věc, včetně věci s digitálními prvky, vody, plynu nebo elektřiny prodávaných v omezeném objemu nebo v určeném množství, a to i tehdy, má-li se věc teprve vyrobit nebo vyhotovit, mimo jiné i podle specifikací Spotřebitele jako kupujícího.

o Zboží

o Uživatelský účet je účet zřízený na základě Vámi uvedených údajů, který umožňuje uchování zadaných údajů a uchovávání historie objednaného Zboží a uzavřených smluv nebo přistupování a využívání Digitálního obsahu dodaného v rámci Smlouvy na poskytnutí digitálního plnění;

o Vy jste osoba nakupující na Našem E-shopu, právními předpisy označovaná jako kupující. Pokud uvedete v objednávce své identifikační číslo (IČO) berete na vědomí, že se na Vás uplatní ustanovení těchto Podmínek, která jsou zvláště určena pro Podnikatele, jakož i podmínky vzájemné sjednané mezi námi, přičemž stále máte v mezích relevantních právních předpisů nárok na plnou ochranu vůči nekalým a agresivním obchodním praktikám a proti klamavému jednání a klamavému opomenutí jednání;

o Smlouva je kupní smlouva sjednaná na základě řádně vyplněné Objednávky zaslané prostřednictvím E shopu, a je uzavřena ve chvíli, kdy od Nás obdržíte potvrzení Objednávky. Smlouvou je také smlouva na koupi věci s digitálními prvky a smlouva na poskytnutí digitálního plnění. V případě, že se tyto Podmínky odkazují v jejich jednotlivých částech nebo jednotlivých bodech zvlášť na smlouvu na koupi věci s digitálními prvky nebo na smlouvu o poskytnutí digitálního plnění, platí taková zvláštní úprava pouze pro Zboží a/nebo Digitální plnění poskytnuté na základě daného smluvního typu .

o Smlouva uzavřená na dálku je smlouva mezi obchodníkem a Spotřebitelem dohodnuta a uzavřena výlučně prostřednictvím jednoho nebo více prostředků dálkové komunikace bez současné fyzické přítomnosti obchodníka a Spotřebitele, zejména využitím online rozhraní, elektronické pošty, telefonu, faxu, adresního dopisu nebo nabídkového katalogu („Smlouva“).

o Občanský zákoník je slovenský Zákon č.j. č. 40/1964 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

o Zákon na ochranu spotřebitele je slovenský Zákon č.j. 108/2024 Sb. o ochraně spotřebitele ao změně některých zákonů.

 1. Všeobecná ustanovení A POUČENÍ

o Koupě Zboží je možná pouze přes webové rozhraní E-shopu.

o Při nákupu Zboží je Vaší povinností poskytnout Nám veškeré informace správně, úplně a pravdivě. Informace, které jste Nám poskytli při objednání Zboží budeme tedy považovat za správné, úplné a pravdivé.

 1. Uzavření smlouvy

o Smlouvu s námi lze uzavřít pouze v češtině

o Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím E-shopu, přičemž náklady na použití komunikačních prostředků, které při uzavírání Smlouvy na dálku využijete, hradíte Vy. Tyto náklady nezvyšují Celkovou cenu Zboží, a ani sanijak neliší od základní sazby, kterou hradíte za používání těchto prostředků (tedy zejména za přístup k internetu), žádné další náklady účtované Námi tedy nad rámec Celkové ceny nemusíte očekávat. Odesláním Objednávky souhlasíte s využitím prostředků komunikace na dálku.

o K tomu, abychom mohli Smlouvu uzavřít, je třeba, abyste na E-shopu vytvořili návrh Objednávky. V tomto návrhu musí být uvedeny následující údaje:

 1. Informace o nakupovaném Zboží (na E-shopu označujete Zboží, o jehož nákup máte zájem, tlačítkem "Přidat do košíku");
 2. Informace o Ceně, Ceně za dopravu, DPH, způsobu platby Celkové ceny a požadovaném způsobu doručení Zboží; tyto informace budou zadány v rámci tvorby návrhu Objednávky v rámci uživatelského prostředí E-shopu, přičemž informace o Ceně, Ceně za dopravu, DPH a Celkové ceně budou Námi automaticky uvedeny v návrhu Objednávky na základě Vámi zvoleného Zboží a způsobu jeho doručení;
 3. Vaše identifikační údaje sloužící k tomu, abychom mohli dodat Zboží, zejména v rozsahu jméno, příjmení, doručovací adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa;

o V průběhu tvorby návrhu Objednávky můžete až do doby jejího vytvoření údaje měnit a kontrolovat.

o Po provedení kontroly prostřednictvím stisku tlačítka "Objednávka s povinností platby" Objednávku vytvoříte. Před stisknutím tlačítka musíte ale ještě potvrdit, že jste se s Podmínkami řádně seznámili a že s nimi vyjadřujete souhlas, v opačném případě nebude možné Objednávku vytvořit. K potvrzení a souhlasu slouží zaškrtávací políčko. Po stisku tlačítka "Objednávka s povinností platby" budou všechny vyplněné informace odeslány přímo Nám.

o Vaši Objednávku Vám v co nejkratší době poté, kdy Nám bude doručena, potvrdíme zprávou odeslanou na Vaši e-mailovou adresu zadanou v Objednávce. Součástí potvrzení bude shrnutí Objednávky a tyto Podmínky. Potvrzením Objednávky z naší strany dochází k uzavření Smlouvy mezi Námi a Vámi. Podmínky ve znění účinném ke dni objednání tvoří nedílnou součást Smlouvy.

o Mohou nastat i případy, kdy Vám nebudeme moci Objednávku potvrdit. Jde zejména o situace, kdy Zboží není dostupné nebo případy, kdy objednáte větší počet kusů Zboží, než kolik je z naší strany umožněno. Informaci o maximálním počtu kusů Zboží Vám však vždy v rámci E-shopu předem poskytneme a neměla by pro Vás být tedy překvapivá. V případě, že nastane jakýkoli důvod, pro který nemůžeme Objednávku potvrdit, budeme Vás kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte Vy.

o V případě, že v rámci E-shopu nebo v návrhu Objednávky bude uvedena zjevně vadná Cena zejména v důsledku technické chyby, nejsme povinni Vám Zboží za tuto Cenu dodat ani v případě, kdy jste obdrželi potvrzení Objednávky, a tudíž došlo k uzavření Smlouvy . V takové situaci Vás budeme neprodleně kontaktovat a budeme v takovém případě oprávněni odstoupit od Smlouvy, přičemž toto odstoupení od Smlouvy Vám zašleme spolu s nabídkou k uzavření nové Smlouvy ve změněné podobě oproti Objednávce. Nová Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte Vy. V případě, že naši nabídku nepotvrdíte ani ve lhůtě 3 dnů od jejího odeslání, jsme oprávněni od uzavřené smlouvy odstoupit. Za zjevnou vadu v Ceně se považuje například situace, kdy Cena zcela zjevně neodpovídá obvyklé ceně u jiných prodejců v době vytvoření Objednávky nebo zcela zjevně chybí zda je navíc uvedena číslice v Ceně.

o V případě, kdy dojde k uzavření Smlouvy, Vám vzniká závazek k zaplacení Celkové ceny.

o V případě, že máte zřízen Uživatelský účet, můžete učinit Objednávku prostřednictvím něj. I v takovém případě máte ale povinnost zkontrolovat správnost, pravdivost a úplnost předvyplněných údajů. Způsob tvorby Objednávky je však totožný, jako v případě kupujícího bez Uživatelského účtu, výhodou však je, že není zapotřebí  opakovaně vyplňovat Vaše identifikační údaje.

o V některých případech umožňujeme na nákup Zboží využít slevu. Pro poskytnutí slevy je třeba, abyste v rámci návrhu Objednávky vyplnili údaje o této slevě do předem určeného pole. Pokud tak učiníte, bude Vám Zboží poskytnuto se slevou.

 1. Uživatelský účet

o Na základě Vaší registrace v rámci E-shopu můžete přistupovat do svého Uživatelského účtu.

o Při registraci Uživatelského účtu je Vaší povinností uvést správně a pravdivě všechny zadávané údaje a v případě změny je aktualizovat.

o Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Ohledně těchto přístupových údajů je Vaší povinností zachovávat mlčenlivost a nikomu tyto údaje neposkytovat. V případě, že dojde k jejich zneužití, neneseme za to žádnou zodpovědnost.

o Uživatelský účet je osobní a nejste tedy oprávněn umožnit jeho využívání třetími osobami.

o Váš Uživatelský účet můžeme zrušit, a to zejména v případě, kdy jej déle než 5 let nevyužíváte, po Vašem odstoupení od Smlouvy či v případě, kdy porušíte své povinnosti dle Smlouvy.

o Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nezbytnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.

 1. cenové a platební podmínky, výhrada vlastníckého práva

o Cena je vždy uvedena v rámci E-shopu, v návrhu Objednávky a ve Smlouvě. V případě rozporu mezi Cenou uvedenou u Zboží v rámci E-shopu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky se uplatní Cena uvedená v návrhu Objednávky, která bude vždy totožná s cenou ve Smlouvě. V rámci návrhu Objednávky je také uvedena Cena za dopravu, případně podmínky, kdy je doprava zdarma.

o Celková cena podle bodu 1.4 je uvedena včetně DPH, včetně všech poplatků stanovených zvláštními právními předpisy.

o Platbu Celkové ceny od Vás budeme požadovat po uzavření Smlouvy a před předáním Zboží. Úhradu Celkové ceny můžete provést následujícími způsoby:

 1. Bankovním převodem. Informace pro provedení platby Vám zašleme v rámci potvrzení Objednávky. V případě platby bankovním převodem je Celková cena splatná do 5 dnů od objednávky.
 2. Kartou online. V takovém případě probíhá platba přes platební bránu Gopay, přičemž platba se řídí podmínkami této platební brány. V případě platby kartou online je Celková cena splatná do 3 dnů.
 3. V takovém případě dojde k platbě při doručení Zboží oproti předání Zboží. V případě platby dobírkou je Celková cena splatná při převzetí Zboží.

o Faktura bude vystavena v elektronické podobě po uhrazení Celkové ceny a bude zaslána na Vaši e-mailovou adresu uvedenou v Objednávce. Faktura bude dostupná v Uživatelském účtu, pokud jej máte zřízen.

o Vlastnické právo ke Zboží na Vás přechází až poté, co zaplatíte Celkovou cenu a Zboží je Vám dodáno. V případě platby bankovním převodem je Celková cena zaplacena připsáním peněžních prostředků na Náš účet, v ostatních případech je zaplacena v okamžiku uskutečnění platby.

 1. DODÁNÍ zboží, přechod nebezpečí náhodné zkázy a náhodného zhoršení A ZTRÁTY předmětu koupě

o Zboží Vám bude dodáno způsobem dle Vaší volby, přičemž můžete vybírat z následujících možností:

 1. Osobní odběr na Naší provozovně/ích, jejichž seznam je dostupný na Našem webovém sídle;
 2. Osobní odběr na výdejních místech společnosti Packeta;
 3. Dodání prostřednictvím dopravních společností DPD, GLS, Packeta.

o Zboží lze dodat v rámci České republiky a jiných zemí v rámci EU, všechny země máte možnost vidět v části Doprava a platba při nákupním procesu.

o Zboží jsme Vám povinni dodat bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 30 dnů ode dne uzavření Smlouvy, pokud se nedohodneme jinak. Zboží je dodáno v okamžiku, kdy je převezmete nebo jej převezme Vámi určená osoba, nebo když ho předáme přepravci, kterého jste pověřili Vy mimo možnosti přepravy, kterou jsme Vám nabídli. Pokud Zboží vyžaduje montáž nebo instalaci z Naší strany, Zboží se považuje za dodané až dokončením montáže nebo instalace. Zboží s digitálními prvky se považuje za dodané okamžikem, kdy je Vám zpřístupněn ke stažení a instalaci příslušný digitální obsah nebo digitální služba, nebo jde-li o nepřetržité dodávání digitálního obsahu nebo poskytování digitální služby během dohodnuté doby, okamžikem zahájení jeho zpřístupňování Vaší osobě.

o Při plnění Smlouvy mohou nastat takové skutečnosti, které budou mít vliv na termín dodání Vámi objednaného Zboží. O změně termínu dodání a o novém předpokládaném termínu dodání objednaného Zboží Vás budeme e-mailem neprodleně informovat, přičemž Vaše právo odstoupit od Smlouvy tímto není dotčeno. Součástí Našeho oznámení o novém termínu dodání Zboží je i Naše žádost adresovaná Vám k vyjádření, zda trváte na dodání Vámi objednaného Zboží v novém termínu. V případě osobního odběru na Naší provozovně Vás vždy o možnosti vyzvednutí Zboží budeme informovat prostřednictvím e-mailu.

o Při přebírání Zboží od dopravce je Vaší povinností zkontrolovat neporušenost obalu Zboží a v p rípade jakéhokoliv poškození tuto skutečnost neprodleně oznámit dopravci a Nám. V případě, že došlo k poškození obalu, které svědčí o neoprávněné manipulaci a vstupu do zásilky, není Vaší povinností Zboží od dopravce převzít.

o Zboží jste povinen převzít v dohodnutém místě a čase. Pokud si doručované Zboží nepřevezmete podle předchozí věty, e-mailem Vám sdělíme, kde si můžete Zboží převzít, včetně lhůty pro jeho převzetí nebo Vám Zboží na základě Vaší písemné žádosti zaslané nejpozději do 14 dnů od kdy jste si měli Zboží převzít, opětovně doručíme, přičemž se zavazujete nám uhradit veškeré náklady spojené s opětovným doručením Zboží na Vaše požádání. V případě, kdy porušíte svou povinnost převzít Zboží, s výjimkou případů dle bodu 6.4 těchto Podmínek, nemá to za následek porušení Naší povinnosti Vám Zboží doručit. Zároveň to, že Zboží nepřevezmete, není důvodem pro odstoupení od Smlouvy mezi námi a vámi. Pokud Zboží nepřevezmete ani v dodatečné lhůtě, vzniká Nám právo od Smlouvy odstoupit z důvodu Vašeho podstatného porušení Smlouvy. Rozhodneme-li se předmětné právo provést, je odstoupení účinné v den, kdy Vám toto odstoupení doručíme. Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na nárok na náhradu vzniklé škody v částce skutečných nákladů na pokus o doručení Zboží na Vaše požádání, případně dalšího nároku na náhradu škody, vznikne-li.

o Je-li z důvodů vzniklých na Vaší straně Zboží doručováno opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo ve Smlouvě dohodnuto, je Vaší povinností nahradit Nám náklady s tímto opakovaným doručením na Vaše požádání spojené. Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě a jsou splatné do 14 dnů od doručení e-mailu.

o Nebezpečí náhodné zkázy, náhodného zhoršení a ztráty Zboží na Vás přechází v okamžiku dodání Zboží. V případě, že Zboží nepřevezmete nebo jej převzít odmítnete, s výjimkou případů podle bodu 4 těchto Podmínek, přechází na Vás nebezpečí náhodné zkázy a náhodného zhoršení a ztráty Zboží v okamžiku, kdy jste měli možnost jej převzít, ale z důvodů na Vaší straně k převzetí nedošlo. Přechod nebezpečí náhodné zkázy a náhodného zhoršení a ztráty Zboží pro Vás znamená, že od tohoto okamžiku nesete všechny důsledky spojené se ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoli znehodnocením Zboží.

 1. Práva z odpovědnosti za vady

o Úvodní ustanovení k odpovědnosti za vady

o V případě, že jste Podnikatelem zavazujeme se, že Vám Zboží dodáme v dohodnuté kvalitě, množství a bez vad.

 1. V případě, že jste Spotřebitelem zavazujeme se, že Vám Zboží dodáme v souladu s obecnými požadavky podle § 617 Občanského zákoníku a dohodnutými požadavky podle § 616 Občanského zákoníku prezentovanými vlastnostmi Vámi objednaného Zboží na Našem E-shopu nebo na Našich propagačních materiálech dodávaného Zboží, a bez vad. Zboží nemusí být v souladu s obecnými požadavky podle § 617 Občanského zákoníku, pokud při uzavření Smlouvy jsme Vás s tím výslovně seznámili, že určitá vlastnost neodpovídá takovým všeobecným požadavkům a vy jste s tím výslovně a zvlášť souhlasili.

 Prodané Zboží je v souladu s obecnými požadavky dle § 617 Občanského zákoníku pokud:

 1. je vhodné pro všechny účely, pro které se Zboží stejného druhu běžně používá s přihlédnutím zejména k právním předpisům, technickým normám nebo kodexům chování platným pro dotyčné odvětví, pokud technické normy nebyly vypracovány;
 2. odpovídá popisu a kvalitě vzorku nebo modelu, které jsme Vám zpřístupnili před uzavřením Smlouvy;
 3. je dodán s příslušenstvím, obalem a návody včetně návodu k montáži a instalaci, které můžete důvodně očekávat;
 • d) je dodán v množství, kvalitě a s vlastnostmi včetně funkčnosti, kompatibility, bezpečnosti a schopnosti zachovat si při běžném používání svou funkčnost a výkonnost (životnost), jaké jsou běžné pro Zboží stejného druhu a jaké můžete důvodně očekávat vzhledem k povaze prodaného Zboží s přihlédnutím k jakémukoli našemu veřejnému prohlášení nebo veřejnému prohlášení jiné osoby ve stejném dodavatelském řetězci včetně výrobce, nebo jejich jménem, ​​a to zejména při propagaci Zboží nebo na jeho označení, přičemž za výrobce se považuje zhotovitel Zboží, dovozce Zboží na trhu Evropské unie ze třetí země nebo jiná osoba, která se označuje za výrobce tím, že na Zboží umístí své jméno, ochrannou známku nebo jiné rozlišující označení. Zodpovídáme za vady, které má Zboží při jeho dodání v rozsahu Našeho závazku uvedeného v čl. 7.1.1. nebo 7.1.2. těchto Podmínek.
 • Pokud jste Podnikatelem za vady Zboží neodpovídáme v následujících případech:

o jste-li byli o existujících vadách poučen nebo jste o vadách museli vědět na základě okolností uzavření Smlouvy a tyto vady nejsou v rozporu s dohodnutými vlastnostmi Zboží;

o pokud vady Zboží vznikly poté, co jste Zboží převzali, za předpokladu, že vady nevznikly porušením Našich povinností nebo jste si měli Zboží možnost převzít dle čl. 6. těchto Podmínek a bez právního důvodu jste převzetí Zboží odmítli nebo jste Zboží nepřevzali;

o jste-li zjevné vady Zboží nevytkli včas podle čl. 7.3.1. těchto Podmínek;

o jste-li skryté vady Zboží nevytkli včas podle čl. 7.3.2. těchto Podmínek;

o při použitém Zboží neodpovídáme za vady vzniklé jejich použitím nebo opotřebením. U Zboží prodávaného za nižší cenu neodpovídáme za vady, pro které byla sjednána nižší cena.

 • Jste-li Spotřebitelem za vady a vlastnosti Zboží neodpovídáme v případech pokud:

o jste vady Zboží nevytkli včas ve lhůtě uvedené v bodě 7.4.1. těchto Podmínek;

o vlastnosti Zboží neodpovídají všeobecným požadavkům podle § 617 občanského zákoníku, přičemž jste byli námi o této skutečnosti jasně písemně poučeni a zvlášť jste vyjádřili výslovný písemný souhlas s uvedeným nesouladem;

jde o smlouvu na koupi Zboží s digitálními prvky nebo na smlouvu o poskytnutí digitálního plnění

 • a vady Zboží vznikly v důsledku nesprávné instalace nebo nenainstalování potřebných aktualizací, pokud jsme Vám zajistili dodání takových aktualizací, informovali Vás o jejich dostupnosti a důsledcích pro případ, že si je nenainstalujete;
 • a nenainstalování nebo nesprávná instalace potřebných aktualizací v důsledku, které vznikly vady na Zboží, nebyla způsobena nedostatky v Námi poskytnutém návodu k jejich instalaci;
 • Všeobecná záruční doba je 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet od momentu převzetí Zboží z Vaší strany.
 • Dojde-li k výměně Zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového Zboží z Vaší strany.
 • Vaše práva z odpovědnosti za vady Zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, pokud je neuplatníte v záruční době. Avšak práva z odpovědnosti za vady u Zboží, které se rychle kazí, musíte uplatnit nejpozději v den následující po koupi, jinak Vaše práva zaniknou.
 • Prodané Zboží má vady, není-li v souladu s dohodnutými požadavky a všeobecnými požadavky dle bodů výše nebo pokud jeho používání znemožňují nebo omezují práva třetí osoby včetně práv duševního vlastnictví. Zaručujeme, že v době přechodu nebezpečí náhodné zkázy a náhodného zhoršení a ztráty Zboží dle bodu 8 Podmínek je Zboží bez vad, zejména, že:
 1. odpovídá popisu, druhu, množství a kvalitě a má vlastnosti, které jsme si s Vámi dohodli, a pokud nebyly výslovně dohodnuty, pak takové, které jsme při popisu Zboží uvedli, případně takové, které lze vzhledem k povaze Zboží rozumně očekávat;
 2. je vhodný pro účely, které jsme uvedli nebo pro účely, které jsou pro Zboží tohoto typu obvyklé a je funkční;
 3. vyznačuje se vymezenou schopností fungovat s hardwarem nebo softwarem, se kterým se Zboží stejného druhu běžně používá, bez potřeby změny prodaného Zboží, hardwaru nebo softwaru (kompatibilita) a vymezenou schopností fungovat s hardwarem nebo softwarem odlišnými od těch, se kterými se Zboží stejného druhu běžně používá (interoperabilita);
 4. je dodán s veškerým příslušenstvím a návody, je-li tak dohodnuto s Vámi ve Smlouvě;
 5. jsou dodány aktualizace vymezené ve Smlouvě, pokud jde o Zboží s digitálními prvky.

 

 • Podmínky uplatnění práva z odpovědnosti za vady (reklamace) zvlášť pro Podnikatele

Je Vaší povinností oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co jste ji mohli zjistit, nejpozději však do 3 dnů od převzetí Zboží.

Právo z odpovědnosti za jiné vady (skryté), jste povinen uplatnit způsobem podle bodu 7.5.1. níže bez zbytečného odkladu poté, co jste vadu na Zboží zjistili, nejpozději však do uplynutí záruční doby.

Pokud je Vám Zboží doručeno v porušeném nebo poškozeném obalu nebo je zásilka zjevně příliš lehká, žádáme Vás, abyste takové Zboží od dopravní společnosti nepřebírali a abyste nám tuto skutečnost neprodleně oznámili e-mailem na info@superstrava.cz V případě zjištění zjevných vad (např. mechanického poškození) jste povinen bez zbytečného odkladu uplatnit reklamaci způsobem podle bodu 7.5.1. níže. K pozdější uplatněné reklamaci z důvodu zjevných vad na Zboží, včetně vady spočívající v neúplnosti Zboží, nebudeme přihlížet.

Záruka se vztahuje na všechny vady Zboží popsané v bodě 7.2.. a/nebo v rozporu s naším závazkem v bodě 7.1.1a. těchto Podmínek.

Nejste oprávněn uplatnit si právo z odpovědnosti za vadu v případě, že za vady neodpovídáme ve smyslu bodu 7.1.5. těchto Podmínek nebo podle právní úpravy platné a účinné v době uzavření Smlouvy nebo jste-li o vadě věděli před převzetím Zboží, resp. jsme Vás na ni upozornili nebo Vám z toho důvodu byla poskytnuta přiměřená sleva z Ceny Zboží.

Podmínky uplatnění práva z odpovědnosti za vady (reklamace) zvlášť pro Spotřebitele

 1. Máte nárok uplatnit Vaše práva z odpovědnosti za vady, které se vyskytnou při převzatém Zboží ve lhůtě 2 měsíců od zjištění vady, nejpozději však do 24 měsíců od dodání Pokud je předmětem koupě Zboží s digitálními prvky, u kterého se má digitální obsah dodávat bo digitální služba poskytovat nepřetržitě během dohodnuté doby, odpovídáme za každou vadu digitálního obsahu nebo digitální služby, která se vyskytne nebo projeví během celé dohodnuté doby, nejméně však po dobu 2 let od dodání Zboží s digitálními prvky.

Pokud je Vám Zboží dodáno v porušeném nebo poškozeném obalu nebo je zásilka zjevně příliš lehká, doporučujeme Vám, abyste takové Zboží od dopravní společnosti nepřebírali a abyste nám tuto skutečnost neprodleně oznámili e-mailem na info@superstrava.cz Rozhodnete-li se takovouto zásilku přebrat, je nutné v přítomnosti dopravce zásilku zkontrolovat a ujistit se, že nechybí žádné položky Zboží a že jsou všechny položky Zboží v pořádku. Pokud zjistíte, při kontrole zásilky podle předchozí věty, že stav nebo počet položek objednaného Zboží není v souladu s tím, co jste si objednali, doporučujeme Vám sepsat s dopravcem Zápis o poškození zásilky nebo vytknout takový nedostatek v předávacím protokolu dopravce.

 • V případě dodatečného zjištění zjevných vad po převzetí Zboží (např. mechanického poškození, chybějící Zboží nebo jeho položky, nesprávné Zboží nebo jeho položky) Vás žádáme bez zbytečného odkladu uplatnit reklamaci způsobem podle bodu 7.5.1. níže. Později uplatněnou reklamaci z důvodu zjevných vad na Zboží, včetně vady spočívající v neúplnosti Zboží, jsme oprávněni odmítnout.
 • Nejste oprávněni uplatnit právo z odpovědnosti za vady v případě, že za vady neodpovídáme ve smyslu bodu 7.1.6. těchto Podmínek nebo podle právní úpravy platné a účinné v době uzavření Smlouvy.
 • Právo z odpovědnosti za vady, jste oprávněni uplatnit způsobem podle bodu 7.5.1. a ve lhůtě uvedené v bodě 7.4.1 těchto Podmínek.

o Uplatnění práva z odpovědnosti za vady (reklamace)

 • V případě, že bude mít Zboží vadu, tedy zejména nebude-li splněna některá z podmínek dle bodu 7.1., můžete Nám takovou vadu oznámit a uplatnit práva z odpovědnosti za vady (tedy Zboží reklamovat) zasláním e-mailu či dopisu na Naše adresy uvedené u našich identifikačních údajů, případně osobně na Naší provozovně/ích, jejichž seznam je dostupný na našem webovém sídle. Pro reklamaci můžete využít také vzorový formulář poskytovaný z Naší strany, který tvoří přílohu č. 2. 1 těchto Podmínek.
 • Ve Vašem oznámení, kterým si uplatňujete reklamaci uveďte především popis vady Zboží a Vaše identifikační údaje, včetně e-mailu, na který máte zájem obdržet vyrozumění o způsobu vyřízení reklamace, a také uveďte, který z nároků z odpovědnosti za vady, specifikovaných v bodě . 7.6.3. až .6.8., si uplatňujete.
 • Při uplatnění reklamace nám předložte i doklad o koupi Zboží (fakturu), a to za účelem prokázání jeho koupě u Nás, jinak nejsme povinni Vaši reklamaci uznat.
 • Za den uplatnění reklamace považujeme den doručení vadného Zboží spolu s příslušnými doklady (dle bodu 7.5.3). V případě, že je Vaše podání, kterým si uplatňujete reklamaci, neúplné (zejména nečitelné, nejasné, nesrozumitelné, neobsahuje požadované dokumenty apod.), písemně, zejména e-mailem, si od Vás vyžádáme doplnění podané reklamace. V tomto případě reklamační řízení začíná v den doručení Vašeho doplněného podání.
 • Když nám bude doručena Vaše reklamace nebo Vaše doplnění podané reklamace, tak Vám neprodleně vystavíme písemné potvrzení o přijetí reklamace, resp. potvrzení o vytčení vady. V potvrzení uvedeme nejkratší možnou lhůtu určenou dle bodu 7.6.1., ve které odstraníme vytčenou vadu Zboží.
 • Pokud nedoplníte podanou reklamaci ve smyslu bodu 7.5.4. tohoto článku bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů ode dne doručení Naší výzvy dle bodu 7.5.4. tohoto článku, budeme považovat Vaše podání za neopodstatněné a pokud jsou požadovány chybějící informace, k jejichž doplnění jste byli vyzváni, nezbytné pro vyřízení reklamace, můžeme rozhodnout, že se takovou neúplnou reklamací nebudeme zabývat.

o Vyřízení reklamace Na základě Vašeho rozhodnutí, který ze způsobů odstranění vady specifikovaných v bodě 7.6.3. a 7.6.4. až 7.6.8uplatňujete, vadu odstraníme v přiměřené lhůtě, kterou potřebujeme k posouzení vady ak opravě nebo výměně věci s přihlédnutím k povaze věci a povaze a závažnosti vady, a která nepřesáhne více než 30 dnů ode dne uplatnění Vaší reklamace, resp. ode dne vytčení vady. Spotřebitelskou záruku podle § 626 občanského zákoníku neposkytujeme. . Vámi zvolený způsob odstranění vady nejsme povinni akceptovat, pokud Vámi zvolený způsob není možný nebo by nám způsobil nepřiměřené náklady s přihlédnutím k Ceně Zboží a závažnosti vady.

o Pouze ve výjimečných případech az objektivních důvodů můžeme lhůtu pro odstranění vady uvedenou v potvrzení o přijetí vytknutí vady prodloužit o nejhezčí dobu potřebnou k odstranění vady. O takovém prodloužení lhůty pro odstranění vady Vás písemně informujeme.

o Pokud se jedná o vadu, kterou můžeme odstranit její opravou, máte právo, aby byla vada bezplatně, včas a řádně opravena na Naše náklady.

o N místo odstranění vady její opravou můžete požadovat výměnu Zboží.

 • Namísto odstranění vady Zboží její opravou můžeme vždy vyměnit vadné Zboží za bezvadné, pokud Vám to nezpůsobí závažné potíže.
 • Po uplynutí lhůty pro odstranění vady máte právo na přiměřenou slevu z Ceny Zboží nebo můžete odstoupit od Smlouvy. Stejná práva máte také iv případech, pokud vadu neopravíme nebo Zboží nevyměníme, odmítneme opravit nebo vyměnit Zboží z důvodu, že oprava ani výměna nejsou možné nebo pokud by vyžadovaly nepřiměřené náklady, Zboží má nadále stejné vady navzdory jeho opravě nebo výměně nebo Vás informujeme o tom, že vadu nelze opravit nebo Zboží vyměnit v přiměřené lhůtě nebo aniž bychom Vám způsobili závažné potíže. Sleva z kupní ceny musí být přiměřená rozdílu hodnoty prodaného Zboží a hodnoty, kterou by Zboží mělo, pokud by bylo bez vad. Kupní cenu nebo vyplacení slevy z kupní ceny Vám vyplatíme stejným způsobem, jaký jste použili při úhradě kupní ceny, pokud se výslovně nedohodneme na jiném způsobu úhrady. Všechny náklady spojené s úhradou hradíme My.

Od Smlouvy podle bodu 7.6.6 nemůžete odstoupit, pokud jste se spolupodíleli na vzniku vady nebo je-li vada zanedbatelná. Pokud se Smlouva týká více Zboží, můžete odstoupit o Smlouvy pouze ve vztahu k vadnému Zboží. Ve vztahu k ostatním Zbožím můžete odstoupit od Smlouvy, jen pokud nelze důvodně očekávat, že budete mít zájem ponechat si ostatní Zboží bez vadného Zboží.

 • Jde-li o vadu Zboží, kterou nelze odstranit a která brání tomu, abyste Zboží mohli řádně užívat jako Zboží bez vady, máte právo na výměnu Zboží nebo máte právo od Smlouvy odstoupit. Stejná práva Vám přísluší, jde-li sice o odstranitelné vady, ale nemůžete pro opětovné vyskytnutí se vady po opravě nebo pro větší počet vad Zboží řádně užívat.
 • Vaši reklamaci, resp. vytčení vady vyřídíme předáním opraveného Zboží, výměnou Zboží, vyplacením přiměřené slevy z Ceny Zboží nebo písemným odůvodněným odmítnutím odpovědnosti za vady, tedy odmítnutím Vaší reklamace.
 • Jste-li Spotřebitelem, Uplatnění práv z odpovědnosti za vady Zboží se řídí ustanovením § 619 a násl. Občanského zákoníku a Zákonem na ochranu spotřebitele. čj. “).
 • Odmítneme-li odpovědnost za vady, respektive odmítneme Vaši reklamaci, máte právo obrátit se na akreditovanou osobu, autorizovanou osobu nebo notifikovanou osobu (např. znalec, autorizovaná, akreditovaná nebo notifikovaná osoba, autorizovaný servis, vědecká instituce apod.), aby Vám poskytla znalecký posudek nebo odborné stanovisko, kterým prokážete Naši odpovědnost za vady Zboží.
 • V případě, že prokážete naši odpovědnost za vady Zboží dle bodu 7.8. máte možnost nám vady Zboží opakovaně vytknout, přičemž platí, že tuto zodpovědnost nemůžeme odmítnout a tedy budeme povinni za opětovně zabývat Vaší reklamací.
 • Náklady související se získáním znaleckého posudku nebo odborného stanoviska podle bodu 7.8. těchto Podmínek snášíme My, avšak musíte si je u Nás uplatnit nejpozději do 2 měsíců od vyřízení opětovné reklamace.
 • Tímto jsme Vás řádně poučili o Vašich právech, souvisejících s uplatněním odpovědnosti za případné vady Zboží. Uzavřením Smlouvy potvrzujete, že jste měli možnost v předstihu a řádně si přečíst podmínky reklamace Zboží a rozumíte jim.
 1. odstoupení od smlouvy

o K odstoupení od Smlouvy, tedy k ukončení smluvního vztahu mezi Námi a Vámi od jeho začátku, může dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku, případně v dalších ustanoveních Podmínek, ve kterých je možnost odstoupení výslovně uvedena.

o V případě, že jste Spotřebitel, máte v souladu s ustanovením § 20 Zákona o ochraně spotřebitele právo odstoupit od Smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí Zboží, resp. uzavření Smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí služby, resp. uzavření Smlouvy o dodání digitálního obsahu, který dodáváme jinak než na hmotném nosiči . V případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí Zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem převzetí poslední části Zboží, a v případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, na základě které Vám budeme Zboží dodávat pravidelně a opakovaně, začíná běžet dnem převzetí první dodávky. Od Smlouvy můžete odstoupit jakýmkoli prokazatelným způsobem (zejména zasláním e-mailu nebo dopisu na Naše adresy uvedené při Našich identifikačních údajích v Podmínkách). Pro odstoupení můžete využít také vzorový formulář poskytovaný z Naší strany, který tvoří přílohu č. 2. 2 Podmínek. Jste oprávněn odstoupit od Smlouvy i jen ve vztahu ke konkrétnímu Zboží nebo Zbožím, pokud jsme na základě Smlouvy dodali nebo poskytli více Zboží. Účinky odstoupení od Smlouvy se vztahují i ​​na případnou každou doplňkovou smlouvu ke Smlouvě, to neplatí, pokud se výslovně dohodneme jinak. Po obdržení oznámení o odstoupení od Smlouvy Vám e-mailem nebo na trvanlivém médiu neprodleně poskytneme Naše potvrzení o jeho doručení.

o V případě, že jste Spotřebi tel a nedodáme Vám Zboží včas, jste oprávněni od Smlouvy odstoupit i bez poskytnutí dodatečné přiměřené lhůty dle 517 odst. 2. 1 Občanského zákoníku, pokud (i) Vám odmítneme Zboží dodat, (ii) včasné dodání bylo mimořádně důležité vzhledem ke všem okolnostem uzavření Smlouvy, (iii) jste Nám před uzavřením Smlouvy oznámili, že včasné dodání je mimořádně důležité.

o Ani jako Spotřebitel však nemůžete od Smlouvy odstoupit v případech, kdy je předmětem Smlouvy:

 1. poskytnutí služby, pokud došlo k úplnému poskytnutí služby a poskytování služby začalo před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy s Vaším výslovným souhlasem a zároveň jste prohlásili, že jste byl řádně poučen o tom, že vyjádřením souhlasu ztrácíte právo na odstoupení od Smlouvy po úplném poskytnutí služby, jste-li podle Smlouvy povinen zaplatit Cenu;
 2. prodej Zboží, jehož Cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, které nemůžeme ovlivnit a ke kterému může dojít během běhu lhůty pro odstoupení od Smlouvy;
 3. prodej alkoholických nápojů, jejichž Cena byla dohodnuta v době uzavření Smlouvy, přičemž jejich dodání lze uskutečnit nejdříve po 30 dnech a jejich Cena závisí na pohybu cen na trhu, které nemůžeme ovlivnit;
 4. prodej Zboží, které bylo zhotoveno podle vašich specifikací nebo které bylo vyrobeno pro Vás na míru;
 5. prodej Zboží, které podléhá rychlému snížení kvality nebo zkáze a Zboží, které bylo po dodání neoddělitelně smícháno s jiným;
 6. prodej Zboží uzavřeného v ochranném obalu, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen;
 7. prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, audiovizuálních záznamů nebo softwaru prodávaných v ochranném obalu, došlo-li po dodání Zboží k porušení původního obalu;
 8. prodej periodického tisku s výjimkou prodeje na základě smlouvy o předplatném;
 9. dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s Vaším předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy a My jsme Vám oznámili, že nemáte právo na odstoupení od Smlouvy.

o Lhůta pro odstoupení podle čl. 2 Podmínek se považuje za zachovanou, pokud Nám v jejím průběhu (nejpozději však v její poslední den) odešlete oznámení, že od Smlouvy odstupujete.

o V případě odstoupení od Smlouvy Vám bude Cena vrácena do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení na Váš bankovní účet, ze kterého byla připsána, případně na Váš bankovní účet zvolený v odstoupení od Smlouvy. Částka však nebude vrácena dříve, než Nám Zboží vrátíte či prokážete, že došlo k jeho zaslání zpět Nám. Zboží Nám prosím vracejte čisté, pokud možno včetně originálního obalu.

o V případě odstoupení od Smlouvy podle čl. 2 Podmínek jste povinen ve lhůtě do 14 dnů od odstoupení Nám Zboží zaslat, předat Zboží Nám nebo Námi pověřené osobě k převzetí Zboží, přičemž nesete náklady na vrácení Zboží k Nám. To neplatí pokud se dohodneme, že si Zboží vyzvedneme osobně nebo prostřednictvím Námi pověřené osoby. Lhůta je zachována, bylo-li Zboží předáno k přepravě nejpozději poslední den lhůty. Vy máte naopak nárok na to, abychom Vám vrátili Cenu za dopravu, ale jen ve výši odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání Zboží, které jsme pro dodání Zboží nabízeli. Uvedené v první větě tohoto bodu platí i pro vrácení hmotného nosiče, na kterém Vám bylo dodáno Digitální plnění v rámci Smlouvy na poskytnutí digitálního plnění. Po Vašem odstoupení od Smlouvy na poskytnutí digitálního plnění jsme také oprávněni zamezit Vám v dalším používání Digitálního plnění, zejména omezením přístupu k Digitálnímu plnění nebo zrušením Vašeho uživatelského účtu. Pokud je předmětem Smlouvy, od které odstupujete poskytování služby, jste povinen Nám uhradit Cenu za skutečně poskytnuté plnění do dne doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy, pokud jste před poskytnutím plnění udělili výslovný souhlas se zahájením poskytování služby.

o Za škodu odpovídáte v případech, kdy bude Zboží poškozeno v důsledku Vašeho nakládání s ním jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Způsobenou škodu Vám v takovém případě vyúčtujeme poté, co Nám Zboží bude vráceno a splatnost vyúčtované částky je 14 dní.

o My jsme oprávněni odstoupit od Smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti Zboží, nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel Zboží dohodnutého ve Smlouvě přerušil výrobu nebo provedl závažné změny, které znemožnily realizaci splnění Našich povinností ze Smlouvy nebo z důvodů vyšší moci, nebo pokud ani při vynaložení veškerého Našeho úsilí, které lze od Nás spravedlivě požadovat, nejsme schopni Vám Zboží dodat ve lhůtě určené těmito Podmínkami. V těchto případech jsme povinni Vás o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informovat a vrátit Vám již uhrazenou Celkovou cenu za Zboží, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne oznámení o odstoupení od Smlouvy. Uhrazenou Celkovou cenu za Zboží Vám vrátíme stejným způsobem, jakým jste Celkovou cenu uhradil Vy, přičemž tím není dotčeno právo s as Vámi dohodnout na jiném způsobu vrácení platby, pokud v souvislosti s tím Vám nebudou účtovány žádné další poplatky.

o Od Smlouvy jsme oprávněni odstoupit iv případě, že jste Zboží nepřevzali do 5 pracovních dnů ode dne, kdy Vám vznikla povinnost Zboží převzít.

 1. podávání podnětů a stížností

o Jak Spotřebitel jste oprávněn podávat podněty a stížnosti písemně, a to prostřednictvím e-mailu na: info@superstrava.cz

o O posouzení podnětu nebo stížnosti Vás budeme informovat e-mailem zaslaným na Váš e-mail.

o Orgánem dozoru je zejména Slovenská obchodní inspekce (SOI), Inspektorát SOI pro Bratislavský kraj, se sídlem: Bajkalská 21/A, P. O. BOX č.j. 5, 820 07 Bratislava, č.k. čj. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04

o Podnět k provedení kontroly, pokud nejste spokojen s vyřízením Vašeho podnětu nebo stížnosti můžete podat i elektronicky prostřednictvím platformy dostupné na webové stránce https://www.soi.cz/cz/Podávanie-podnětů-staznosti-navrhov-a-ziadosti/ Podejte-podnět.soi.

 1. alternativní řešení sporu se spotřebiteli

o Máte právo obrátit se na Nás se žádostí o nápravu, a to prostřednictvím e-mailu zaslaného na: info@superstrava.cz, pokud nejste spokojeni se způsobem, kterým jsme vybavili Vaši reklamaci nebo pokud se domníváte, že jsme porušili Vaše práva. Odpovíme-li na Vaši žádost zamítavě nebo na ni neodpovíme do 30 dnů od jejího odeslání, máte právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů („Subjekt“) 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů ao změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o alternativním řešení sporů“).

o Subjekty jsou orgány a oprávněné právnické osoby podle § 3 Zákona o alternativním řešení sporů a jejich seznam je zveřejněn na stránce Ministerstva hospodářství SR. https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotřebitele/alternativně-řešení-spotřebitelských-sporů-1/seznam-subjektů-alternativního-riesení-spotřebitelských-sporů-1.

o Návrh můžete podat způsobem určeným podle § 12 Zákona o alternativním řešení sporů.

o Dále máte právo zahájit mimosoudní řešení sporů online prostřednictvím platformy OSR dostupné na webové stránce https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_16_297, https://ec.europa.eu/consumers/odr/ main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=CZ.

 1. Závěrečná ustanovení

o Veškerou písemnou korespondenci si s Vámi budeme doručovat elektronickou poštou. Naše e-mailová adresa je uvedena u našich identifikačních údajů. My budeme doručovat korespondenci na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě, v Uživatelském účtu nebo přes kterou jste nás kontaktovali.

o Smlouvu je možné měnit pouze na základě naší písemné dohody. My jsme však oprávněni změnit tyto Podmínky, tato změna se však nedotkne již uzavřených Smluv, nýbrž jen Smluv, které budou uzavřeny po účinnosti této změny. O změně Vás však budeme informovat pouze v případě, že máte vytvořený Uživatelský účet (abyste tuto informaci měli v případě, že budete objednávat nové Zboží, změna však nezakládá právo výpovědi, jelikož nemáme uzavřenou Smlouvu, kterou by bylo možné vypovědět), nebo Vám na základě Smlouvy máme dodávat Zboží pravidelně a opakovaně. Informace o změně Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu nejméně 14 dní před účinností této změny. Pokud od Vás do 14 dnů od zaslání informace o změně neobdržíme výpověď uzavřené Smlouvy na pravidelné a opakované dodávky Zboží, stávají se nové podmínky součástí naší Smlouvy a uplatní se na další dodávku Zboží následující po účinnosti změny. Výpovědní doba v případě, že výpověď podáte, činí 2 měsíce.

o V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), neneseme odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci nebo nepředvídatelnými událostmi, a pokud tento stav trvá po dobu delší než 10 dní, máme My i Vy právo od Smlouvy písemně odstoupit.

o Neoddělitelnou přílohou Podmínek je vzorový formulář pro reklamaci (Příloha č. 1) a vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy spolu s poučením (Příloha č. 2).

o Smlouva včetně Podmínek je archivována v elektronické podobě u Nás, ale není Vám přístupná. Vždy však tyto Podmínky a potvrzení Objednávky se shrnutím Objednávky obdržíte e-mailem a budete tedy mít vždy přístup ke Smlouvě i bez Naší součinnosti. Doporučujeme vždy potvrzení Objednávky a Podmínky uložit.

o Na Naši činnost se nevztahují žádné kodexy chování podle § 2 písm. I) Zákona o ochraně spotřebitele.

o Tyto Podmínky nabývají účinnosti 1.7. 2024.

 

Reklamační formulář ke stažení

Formulář pro odstoupení od smlouvy

Adresa pro vrácení zboží / reklamace:

Superstrava Online s.r.o.

Vrbovská cesta 96

921 01 Piešťany

Zboží je třeba poslat poštou nebo kurýrem na adresu. ( Ne, balík na poštu! ). Balíky, které budou uloženy na poště, nebudou z kapacitních důvodů převzaty.

Také můžete využít jakékoli výdejní místo Zásilkovny (zadarmo). Zabalené zboží předejte obsluze a nadiktujte tento kód: 98147111, vytisknou Vám podací štítek.