Reklamace a vrácení zboží

Reklamační řád

 

1. Kupující uplatňuje reklamaci písemně poštou na adrese Prodávajícího nebo elektronickou poštou na e-mailové adrese info@superstrava.cz v zákonem stanovené záruční době, která je 24 měsíců, pokud zákon neudává jinou záruční dobu nebo pokud nebylo dohodnuto jinak. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí objednávky od přepravní společnosti nebo přímo od Prodávajícího.

2. Kupující je při uplatnění reklamace povinen zaslat Prodávajícímu spolu s reklamovaným zbožím originál daňového dokladu (fakturu). Prodávající nepřebere reklamované zboží zaslané Kupujícím na dobírku. Zboží je třeba vhodně zabalit, aby během přepravy nedošlo k poškození zboží a doporučujeme zboží zaslat doporučeně a jako pojištěnou zásilku.

3. Kupující je povinen při uplatnění reklamace pravdivě uvést všechny požadované informace, zejména přesně označit druh a rozsah vady zboží. Tyto vady je Kupující povinen jasně vyfotit a zaslat na výše uvedenou emailovou adresu.

4. Prodávající odpovídá za vady, které zjistí na prodávaném zboží při převzetí Kupujícím a za vady, které se vyskytnou po převzetí a užívání zboží během záruční doby.

5. Prodávající neodpovídá za vady způsobené zejména následujícím užíváním: mechanickým poškozením, neodvratnou událostí (živelnou pohromou, nesprávným zacházením), v rozporu s návodem k užívání a obvyklým způsobem používání, ve zvláštních případech, pokud to vyplývá z povahy věci i zásahem nepovolané osoby, včetně uživatele, případně jiným neodborným zásahem, používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozeného prostředí zboží, zanedbáním péče a údržby o zboží (ke stažení: Návody a Pokyny k údržbě), poškozením zboží nadměrným zatěžováním, používáním zboží v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy nebo jiným porušením záručních podmínek.

6. Prodávající určí způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména vyžaduje-li se složité technické zhodnocení stavu zboží, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace a následně reklamaci vyřídit ve lhůtě , která nesmí být delší než 30 dní od uplatnění reklamace. Vyřízení reklamace bude Kupujícímu oznámeno telefonicky, písemně nebo elektronickou poštou. Vyřízení reklamace trvá nejvýše 30 dní ode dne doručení reklamovaného zboží Prodávajícímu, pokud se nedohodne jinak.

7. V případě reklamace uplatněné do 12 měsíců od koupě výrobku, Prodávající může vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě odborného posouzení. Pokud Prodávající zamítne reklamaci uplatněnou po 12 měsících od koupě výrobku, Prodávající je povinen informovat Kupujícího o tom, komu lze zaslat výrobek k odbornému posouzení. Odborným posouzením se pro účely vyřízení reklamací rozumí o. i. i stanovisko autorizované osoby nebo osoby oprávněné výrobcem k provádění záručních oprav. Je-li výrobek zaslán na odborné posouzení určené osobě, náklady odborného posouzení, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese Prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení.

8. Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má Kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. O způsobu odstranění vady rozhoduje Prodávající a je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má Kupující právo na výměnu věci nebo má právo od Kupní smlouvy odstoupit. Stejná práva přísluší Kupujícímu, jde-li sice o odstranitelné vady, pokud však Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí se vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí se vady po opravě se považuje, když se stejná vada, jaká byla v záruční době nejméně dvakrát odstraňována, vyskytne opětovně. Za větší počet vad se považuje, když zboží má současně nejméně tři odstranitelné vady, přičemž každá z těchto vad brání řádnému užívání zboží. Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu Zboží, nebo týká-li se vada pouze součásti Zboží, výměnu této součásti, pokud tím Prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně Zboží nebo závažnosti vady. Jde-li o neodstranitelnou vadu, která však nebrání řádnému užívání zboží, má Kupující právo na přiměřenou slevu z ceny Zboží.

9. Má-li Kupující právo na výměnu Zboží nebo právo na odstoupení od smlouvy, záleží na Kupujícím, které z těchto práv si uplatní. Jakmile si však zvolí jedno z těchto práv, nemůže již tuto volbu sám jednostranně měnit.

10. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů: a) předáním opraveného zboží, b) výměnou zboží, c) vrácením kupní ceny zboží, d) vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží, e) písemnou výzvou k převzetí Prodávající

jim určeného plnění, f) odůvodněným zamítnutím reklamace zboží.

Odstoupení od kupní smlouvy

1. Kupující, který je spotřebitelem je oprávněn odstoupit od smlouvy bez udání důvodu v souladu se zákonem č.j. 102/2014 Sb. ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. V případě, že v rámci jedné objednávky bylo zboží dodáno odděleně, lhůta pro odstoupení běží okamžikem převzetí zboží, které bylo dodáno jako poslední.

2. V souladu s § 7 ods. 6 zákona č . 102/2014 Sb. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je:

a) prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,

b) prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného zvlášť pro jednoho spotřebitele (zboží na zakázku),

c) prodej zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze,

d) provedení naléhavých oprav nebo údržby, o které spotřebitel výslovně požádal prodávajícího,

e) poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, jestliže jeho poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy,

f) prodej periodického tisku s výjimkou prodeje na základě dohody o předplatném a prodej knih nedodávaných v ochranném obalu,

g) prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukově obrazových záznamů, knih nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil.

3. Kupující má právo po převzetí zboží ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy zboží rozbalit, aby zjistil vlastnosti a funkčnost zboží, nemá však právo začít zboží používat a po několika dnech vrátit Prodávajícímu. Zboží použité iv menším rozsahu vrátit nelze, pokud Prodávající v konkrétním případě nerozhodne jinak; v takovém případě Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží. Ve vzájemné souvislosti s podmínkou uvedenou v předchozí větě lze vrátit pouze zboží, které:

a) je v původním stavu,

b) nejeví známky používání a opotřebení,

c) je nepoškozený,

d) je kompletní (včetně příslušenství, návodu atd.).

4. Právo na odstoupení od smlouvy je Kupující povinen uplatnit písemnou formou v listinné podobě nebo v elektronické formě na e-mailovou adresu Prodávajícího, případně odesláním vyplněného formuláře, který je dostupný na Internetové stránce Prodávajícího. Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za zachovanou, pokud bylo oznámení o odstoupení od smlouvy odesláno nejpozději poslední den lhůty.

5. Kupující je povinen nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpět na adresu Prodávajícího. Doporučujeme, aby si Kupující vyhotovil pro vlastní potřebu kopii daňového dokladu (faktury) a zboží zaslal doporučeně a jako pojištěnou zásilku. Zboží není vhodné zasílat dobírkou, takové zboží nebude převzato.

6. Kupující je povinen přiložit do balíku daňový doklad (fakturu), s kompletním příslušenstvím, dokumentací, obalem atp. který mu byl doručen. Lhůta pro vrácení zboží se považuje za zachovanou, pokud bylo zboží předáno k přepravě nejpozději poslední den lhůty.

7. Náklady spojené s vrácením zboží nese Kupující. Podle dostupných informací, je předpokládaný odhad těchto nákladů v závislosti na velikosti, hmotnosti zboží, vzdálenosti odkud se uskutečňuje vrácení zboží a od cen za které Kupujícím vybraný přepravce poskytuje své služby ve výši přibližně od 4,- EUR.

8. Prodávající se zavazuje kupní cenu vrátit nejpozději do 14 dnů. Úhrada bude provedena stejným způsobem, jaký Kupující použil při platbě, pokud nebyl dohodnut jiný způsob platby. Platba za zakoupené zboží bude uhrazena až po doručení vráceného zboží zpět na adresu Prodávajícího, nebo po předložení dokladu prokazujícího zaslání zboží zpět, podle toho co nastane dříve. V případě neoprávněného odstoupení od smlouvy bude zboží vráceno na náklady Kupujícího.

9. Nepřevzetí zásilky, kterou si Kupující objednal, nelze podle zákona považovat za platné odstoupení od smlouvy. Prodávající má právo žádat od Kupujícího náhradu všech nákladů, které jsou spojeny s nepřevzetím objednané zásilky. Pro účely úhrady těchto nákladů zašle Prodávající Kupujícímu na jeho emailovou adresu výzvu k úhradě těchto nákladů spolu s fakturou k úhradě. Kupující je povinen uhradit fakturovanou částku na účet Prodávajícího do 5 pracovních dnů od obdržení výzvy k úhradě faktury. Všechny spory budou řešeny soudní cestou, v souladu s právními předpisy platnými na území České republiky.

10. V případě, že Kupující nesplní některou ze svých výše uvedených povinností podle těchto obchodních podmínek, odstoupení od smlouvy není platné a účinné a Prodávající není povinen vrátit všechny prokázání

telné platby dle těchto obchodních podmínek Kupujícímu a zároveň má nárok na úhradu nákladů spojených s odesláním zboží zpět Kupujícímu.

11. Kupující, který nakupuje v rámci podnikatelské činnosti, může od kupní smlouvy odstoupit jen ve smyslu ustanovení zákona č. 12/1999. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník.

Reklamační formulář ke stažení

Formulář pro odstoupení od smlouvy

Adresa pro vrácení zboží / reklamace:

Superstrava Online s.r.o.

Vrbovská cesta 96

921 01 Piešťany

Zboží je třeba poslat poštou nebo kurýrem na adresu. ( Ne, balík na poštu! ). Balíky, které budou uloženy na poště, nebudou z kapacitních důvodů převzaty.

Také můžete využít jakékoli výdejní místo Zásilkovny (zadarmo). Zabalené zboží předejte obsluze a nadiktujte tento kód: 98147111, vytisknou Vám podací štítek.